Prijsvraag regels

Prijsvraag regels

Dank je voor je interesse in de  #HISTAMINEARMKOKEN23 prijsvraag
 
10 mensen kunnen het e-boek Oestrogeen dominantie winnen.
Het boek is geschreven voor vrouwen met histamine intolerantie en/of MCAS

 

Officiële regels voor de prijsvraag

1. JE HOEFT NIETS TE KOPEN OM TE WINNEN, TENZIJ JE MEE WILT DOEN EN JE HET KOOKBOEK NOG NIET HEBT. EEN AANKOOP VERGROOT NIET JE WINKANS. JE MAG HET BOEK DUS OOK VAN IEMAND LENEN.

2. OVEREENKOMST MET DE OFFICIELE REGELS: Deelname aan de prijsvraag houdt in dat de deelnemer deze officiële regels (“Officiële regels”) en de beslissingen van de juryleden en beheerders  volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt, die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

3. DEELNAME PERIODE:  De deelname begint op 3 maart 2023 10:00 uur en eindigt op 20 maart 2023 17:00 uur. Alle deelnames moeten zijn ontvangen in de Deelname Periode om mee te kunnen dingen naar een prijs.  De tijden van de Deelname Periode zijn CET Amsterdam tijdzone.

4. IN AANMERKING KOMEN: De Prijsvraag staat open voor personen die op het moment van deelname:
(1) 18 jaar of ouder zijn of meerderjarig zijn geworden en (2) @MCAS_histamine_intolerantie  volgen op Instagram.
 

Het niet voldoen aan de deelnamevereisten zal ertoe leiden dat een inzending ongeldig is en dat elke prijs verbeurd wordt verklaard. De Beheerder behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren waarvan de Beheerder bepaalt dat deze mogelijk een negatieve weerslag kan hebben op het imago van de Beheerder.  

DEELNEMEN: Tijdens de Deelnameperiode, (i) maak een foto van je zelf bereide “gerecht, snack of lekkernij” (“HistamineArmKoken Foto”) (2) plaats de HistamineArmKoken Foto op Instagram met de hashtag #HistamineArmKoken23 en (3) tag @MCAS_histamine_intolerantie in het bericht. De post van de deelnemer moet openbaar zijn. Maximaal één (1) deelname per deelnemer, ongeacht de wijze van deelname. Deelname-informatie wordt het eigendom van de Beheerder en zal niet worden bevestigd of geretourneerd. Inzendingen worden gediskwalificeerd als ze te laat, onvolledig en/of de vermelde inschrijflimieten overschrijden. Alle deelnames die zijn geprobeerd via agentschappen of gerobotiseerde, repetitieve, automatische, geprogrammeerde of vergelijkbare methoden, zijn ongeldig.

6. PRIJSGEGEVENS: Tien (10) winnaars ontvangen per email elk één (1) eboek Oestrogeendominantie. Prijzen zijn niet overdraagbaar, toewijsbaar of terugbetaalbaar en kunnen niet worden vervangen door geld. Prijzen moeten worden aanvaard zoals ze zijn toegekend. 

De geschatte winkelwaarde (“GWW”) van elk prijzenpakket is €17,50. De totale ARV van alle prijzen is €175,00.

7. KENNISGEVING EN AANKONDIGING VAN DE WINNAAR: De Beheerder selecteert willekeurig de winnaars uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen. De potentiële winnaars worden op of rond 30 maart 2023 op de hoogte gebracht via Instagram Direct Message en via een post op Instagram op het account @MCAS_histamine_intolerantie, naar eigen goeddunken van de Beheerder. De Beheerder is niet aansprakelijk voor mogelijke prijsmeldingen die verloren gaan, worden onderschept of om welke reden dan ook niet worden ontvangen door een potentiële winnaar. Als er geen contact kan worden opgenomen met een potentiële winnaar binnen vijf (5) dagen na de eerste poging om contact op te nemen met de winnaar, kan de sponsor een alternatieve potentiële winnaar selecteren uit de resterende in aanmerking komende inzendingen. Het contact wordt gelegd om een emailadres voor verzending door te geven. Er is een limiet van één (1) prijs per deelnemer. Je hoeft niet aanwezig te zijn om te winnen. 

 

8. PRIJSVOORWAARDEN: De Beheerder is niet verantwoordelijk voor verlorengaande prijzen. Winnaars ontvangen hun prijzen binnen 30 dagen na de sluitingsdatum van de relevante prijsdatum, tenzij anders vermeld. De Beheerder behoudt zich het recht voor om te annuleren als de eerlijkheid van de Sweepstake in het gedrang komt. Bewijs van identiteit, leeftijd en/of legaal verblijf kan vereist zijn om de prijs te claimen. Het niet naleven van een van de vereisten uiteengezet in de officiële regels kan leiden tot diskwalificatie of verbeurdverklaring van de prijs.

 

9. WINKANS: De winkans hangt af van het aantal geldige inzendingen dat tijdens de deelnameperiode is ontvangen.

 

 

10. ALGEMENE VOORWAARDEN: Prijsvraag-entiteiten en providers van internet/draadloze toegang zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, late, verloren, verkeerd geadresseerde of gefrankeerde inzendingen of post, of voor enige technische storing, menselijke fout, verloren of vertraagde gegevensoverdracht, weglating, onderbreking , verwijdering en defect of lijnstoring in verband met een telefoonnetwerk, computerapparatuur, software of een combinatie daarvan. Inzendingen zijn ongeldig als ze onleesbaar, onnauwkeurig en onvolledig, verminkt, gemanipuleerd, vervalst, mechanisch gereproduceerd, op enigerlei wijze onregelmatig of anderszins niet in overeenstemming met deze officiële regels zijn. Prijsvraag-entiteiten geven geen garanties en wijzen hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot enige prijs die wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld in verband met de prijsvraag. Hoewel de beheerder probeert de integriteit van de prijsvraag te waarborgen, zijn prijsvraag-entiteiten niet verantwoordelijk voor de acties van deelnemers of andere individuen in verband met de prijsvraag, inclusief pogingen van deelnemers of andere individuen om de Officiële Regels te omzeilen of anderszins de administratie te verstoren, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van de prijsvraag. Prijsvraag-entiteiten zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade aan de computer(s), draadloze apparaten, andere apparatuur of personen van de deelnemer of een andere persoon, gerelateerd aan of voortvloeiend uit deelname aan de prijsvragen of het downloaden van materiaal van of het gebruik van een website. In het geval van een conflict tussen alle details bevatten.

Zoals vermeld in deze Officiële regels en details in reclamemateriaal voor prijsvragen, prevaleren de details van de prijsvraag zoals uiteengezet in deze Officiële Regels. Als, om welke reden dan ook, de prijsvraag niet kan worden uitgevoerd zoals gepland vanwege schade door computervirussen, wormen, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische beperkingen of storingen, vanwege overmacht, terroristische daden, aardbeving, oorlog, brand, overstroming, ongewoon zwaar weer, stakingen of juridische geschillen (legaal of illegaal), industrieomstandigheden, faillissement of liquidatie, eisen van de markt, toepasselijk recht, onvoorziene obstakels of andere oorzaken die, naar de exclusieve mening van de beheerder , de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit, levensvatbaarheid of correct gedrag van de prijsvragen kan corrumperen, compromitteren, ondermijnen of anderszins beïnvloeden, behoudt de beheerder zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle of een deel van de prijsvragen, en om de prijswinnaar te selecteren uit de van toepassing zijnde in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen tot het moment van een dergelijke annulering, beëindiging, wijziging of opschorting, indien van toepassing, of te werk te gaan op een manier die naar eigen goeddunken door de beheerder als eerlijk en billijk wordt beschouwd. Schermafbeeldingen of enig ander bewijs van inzending worden niet beschouwd als ontvangst van een dergelijke inzending. Deelname moet worden gedaan door de deelnemer en via de hierin beschreven middelen. U bent pas een winnaar als uw inzending is geverifieerd en u aan deze officiële regels hebt voldaan. In het geval van een geschil over een eventuele online inzending, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is gebruikt om deel te nemen aan de Sweepstake, beschouwd als de deelnemer. De “geautoriseerde accounthouder” is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internettoegangsprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres.

 

11. PUBLICITEITSRECHTEN: Door deelname aan deze prijsvraag stemt elke potentiële winnaar, tenzij wettelijk verboden, in met het gebruik van hun respectieve naam, stem, foto en/of beeltenis voor reclame- of publiciteitsdoeleinden voor deze en soortgelijke promoties zonder compensatie, en kan vereist om een ondertekende vrijwaring te verstrekken waarin deze toestemming wordt erkend. Bovendien stemt elke potentiële prijswinnaar, door deel te nemen aan deze prijsvraag, ermee in om de Sponsor en zijn licentiehouders, gelieerde ondernemingen en rechtverkrijgenden het recht te verlenen om wereldwijd af te drukken, te publiceren, uit te zenden en te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna zullen worden ontwikkeld, inclusief zonder beperking het World Wide Web, op elk moment of tijdstip, de respectieve naam, beeltenis (werkelijk of gesimuleerd), stem (werkelijk of gesimuleerd) en biografische informatie van de prijswinnaar als nieuws of informatie en voor reclame- en promotionele doeleinden zonder extra overweging; en verder, zonder dergelijke aanvullende vergoeding, verschijnen voor of biografische informatie verstrekken voor gebruik in een presentatie of andere activiteit, waaronder filmen/audio/video/elektronische of andere opnames en/of interviews, zoals van tijd tot tijd kan worden bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken.

 

12. GEDRAG: DOOR DEEL TE NEMEN AAN EN DEEL TE NEMEN AAN DEZE PRIJSVRAAG, GAAT U: (A) VOLLEDIG EN ONVOORWAARDELIJK ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OFFICIËLE REGELS EN AAN ALLE BESLUITEN VAN DE BEHEERDER (DEZE BESLUITEN ZULLEN IN ALLE OPZICHTEN DEFINITIEF EN BINDEND ZIJN), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BESLUITEN MET BETREKKING TOT IN AANMERKING KOMEN, WINNAARS EN DE INTERPRETATIE VAN TERMEN DIE IN DEZE OFFICIËLE REGELS WORDEN GEBRUIKT; (B) VERKLAREN EN GARANDEREN DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE IN VERBAND MET DE PRIJSVRAAG WAAR, NAUWKEURIG EN VOLLEDIG IS; EN (C) AKKOORD GAAN TE VOLDOEN AAN ALLE LOKALE EN PROVINCIALE WET- EN REGELGEVING. DE SPONSOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, TE ALLEN TIJDE EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, ELK INDIVIDU DAT VERMOEDT OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE WINACTIE OF TOEKOMSTIGE SPONSORPROMOTIES, TE DISKWALIFEREN EN/OF NIET IN AANMERKING TE NEMEN: VAN DE PRIJSVRAAG OF ENIGE WEBSITE; (B) TE HANDELEN IN OVERTREDING VAN DE OFFICIËLE REGELS OF HET PRIVACYBELEID VAN DE SPONSOR OF ANDERE VOORWAARDEN, VOORWAARDEN OF RICHTLIJNEN; (C) TE HANDELEN IN KWADER TROUW OF OP EEN VERSTORENDE MANIER, OF MET DE BEDOELING OM ENIGE ANDERE PERSOON TE IRRITEREN, TE MISBRUIKEN, TE BEDREIGEN OF LASTIG TE VALLEN; (D) NIET AKKOORD GAAN MET DEZE OFFICIËLE REGELS; OF (E) IN OVERTREDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS. ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OF EEN ANDERE INDIVIDU OM OPZETTELIJK SCHADE TE MAKEN AAN ENIGE INTERNETSITE OF DE LEGITIEME WERKING VAN DE PRIJSVRAGEN TE ONDERMIJNEN, IS EEN OVERTREDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS ALSMEDE VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETGEVING. INDIEN DE SPONSOR GELOVEN OF ZICH BEWUST WORDT DAT EEN DERGELIJKE POGING IS GEWEEST, WORDT OF ZAL WORDEN GEDAAN, BEHOUDT SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADE TE ZOEKEN VAN VERANTWOORDELIJKE DEELNEMER(S) EN ANDERE VERANTWOORDELIJKE INDIVIDU(N) VOOR DE GEPOGDE SCHADE AAN DE VOLLEDIG TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

 

13. VRIJGAVE EN VRIJWARING: DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE PRIJSVRAGEN, GEVEN DEELNEMERS VOOR ALTIJD EEN ONHERROEPELIJKE VRIJWARING EN AKKOORD MET HET VRIJWAREN EN HOUDEN VAN DE PRIJSVRAAG ENTITEITEN, EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, AANDEELHOUDERS, OPVOLGERS EN INDIVIDENTEN ORGANISATIES COLLECTIEF, “VRIJGEVALLEN”) ONSCHADIGD VAN EN TEGEN ALLE VERLIEZEN, SCHADE, RECHTEN, CLAIMS EN ACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, VOORTVLOEIEN UIT DE PRIJSVRAGEN, AANWEZIGHEID OF DEELNAME AAN ENIGE PRIJSVRAAG-GERELATEERDE ACTIVITEIT , OF DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT DE AANVAARDING, HET BEZIT, HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN ENIGE PRIJS DIE IN VERBAND MET DE WINACTIE IS TOEGEKEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, EVENALS CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER EN/ OF SCHENDING VAN PRIVACY EN HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN/OF DELEN DOOR DE SPONSOR VAN PERSOONLIJK IDETIFICEERBARE INFORMATIE VAN DE DEELNEMERS, OF ELKE DRUK-, PRODUCTIE-, TYPOGRAFISCHE OF MENSELIJKE FOUT.

 

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN GEEN GEVAL ZULLEN VRIJGERICHTEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ADVOCATENKOSTEN, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET ENIGE TOEGANG NAAR EN/OF GEBRUIK VAN ENIGE WEBSITE, HET DOWNLOADEN VAN EN/OF AFDRUKKEN VAN MATERIAAL DAT VAN EEN WEBSITE IS GEDOWNLOAD, HET VERWIJDEREN VAN ENIGE WEBSITE VAN OF STOPPEN VAN DE TOEGANG TOT MATERIALEN, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN DE AANVAARDING, HET BEZIT, HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF AANWEZIGHEID OF DEELNAME AAN ENIGE PRIJS DIE IN VERBAND MET DE SWEEPSTAKES WORDT TOEGEKEND. DE WINACTIES, ALLE PRIJZEN EN ALLE MATERIALEN DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID . DEELNEMER GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VRIJGEVALLEN IN WELKE OORZAAK DAN OOK, BEPERKT ZAL ZIJN TOT DE KOSTEN VAN DEELNAME AAN EN DEELNAME AAN DE SWEEPSTAKES.

 

15. PRIVACY: Informatie die in verband met de prijsvraag wordt ingediend, wordt behandeld in overeenstemming met deze officiële regels en het privacybeleid van de sponsor (zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd), momenteel te vinden op http://www.salesforce.com/company/ privacy; op voorwaarde dat in het geval van een conflict tussen deze Officiële Regels en dergelijk Privacybeleid, de voorwaarden van deze Officiële Regels prevaleren. Door deel te nemen aan deze Sweepstake, stemt u ermee in dat de beheerder uw persoonlijke gegevens mag delen met prijsvraag entiteiten met het oog op verificatie en prijsvervulling in het geval dat u wordt gekozen als een potentiële winnaar.

 

16. SCHEIDBAARHEID: Als een bepaling van deze Officiële Regels onwettig of nietig wordt bevonden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Officiële Regels en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Koppen en bijschriften worden in deze Officiële Regels uitsluitend gebruikt voor het gemak van referentie, en zullen op geen enkele manier invloed hebben op de betekenis of bedoeling van deze Officiële Regels of enige bepaling daarvan.

 

17. GESCHILLEN: Behalve waar verboden, stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen, daadwerkelijke of vermeende claims en oorzaken van actie in rechte of in billijkheid (“Claims”) individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie. Claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Prijsvraag, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie van de officiële regels of een toegekende prijs, zullen worden opgelost door de wetten van Nederland toe te passen, zonder rekening te houden met wetsconflicten. Claims zullen uitsluitend en uitsluitend worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Nederland.

 

18. RESULTATEN PRIJSVRAAG: Om de naam en stad van de winnaars te ontvangen, stuurt u een e-mail naar lisa@mestcelactivatiesyndroom.nl met als onderwerp Winnaar HistamineArmKoken 2023

19. CONTACT : MestcelActivatieSyndroom.nl @ Les Pougagnes, 03160 Saint Leopardin d’Augy. Alle rechten voorbehouden.